Hastane Yöneticisi / Başhekim
15 Ekim 2021


Hastane Yöneticisi Öz geçmiş:

BAŞHEKİM

Prof. Dr. Selahattin VURAL

Siirt, Tillo 1954 doğumlu olup, ilk orta eğitimini Siirt’te, lise eğitimini Van’da tamamlayarak, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Üniversite eğitimine başlamış, sonrasında da İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Uzmanlık Sonrası İş Deneyimi Ve Eğitim:

1982-1987 Viranşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği
1987-1990 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucu Başhekim Yrd.
1998- Roma Üniversitesi
1999- Köln Üniversitesi
2000- California Üniversitesi (Sanfransisco) Endokrin Kanser Cerrahisi (Fellowship)
1992-2003 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği Şef Yrd.(1996-1997 Acil Koordinatörlüğü,1998-1999 Satınalma Komisyonu Başkanlığı)
2003-2012 Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şef 
2013- Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doçentlik
2020- Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesörlük             
Halen – Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Yayınlar:

SCI ve SCI expanded’da yer alan uluslararası ve ulusal dergilerde 20'dan fazla yayını vardır.
Ulusal hakemli dergilerde 50'den fazla yayını vardır.
250’den fazla Ulusal ve Uluslararası kongrelere katılım, Kitap Editörlüğü, Kongre Başkanlıkları,  50’den fazla Mesleki Kongreye katılım ve konuşmalar yapmıştır.

Mesleki Derneklerde Üyelik:

Ulusal Cerrahi Derneği Üyeliği       
 Laparaskopik Cerrahi Derneği Üyeliği
Endokrin Cerrahisi Derneği Denetleme Kurul Üyeliği
Acil Cerrahi ve Travmatoloji Derneği Üyeliği
Kolon-Rektum Derneği ÜyeliğiSiirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi  
Görevleri :

MADDE 14- (1) Başhekim, kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından
müdürlüğe karşı sorumludur.
(2) Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik
hizmetlerin geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur.
(3) Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bakanlık, tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık
hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara
uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak.
b) Mevzuat düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak, sağlık tesisinde
çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod
gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi
amacıyla tedbirler almak.
c) Tıbbi hizmetlerin sunum u için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara
uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak,
temini için gerekli çalışmaları yürütmek.
ç) Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini
yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak müdürlüğe
verilmesini sağlamak.
d) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve
kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek.
e) Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi
düzeyinde tespİt ve planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri
işlemler için gerekli süreçleri yürütmek.
f) Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık
tesis ve kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri
planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
g) Hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu
sağlamak.
ğ) Sağlık tesisinde staj yapan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli tedbirleri
almak ve uygulamasını takip ederek denetlemek.
h) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak müdürlüğe sunmak.
ı) Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.
i) Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yaparak
faaliyet raporu düzenlemek.
j) Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve
usullerini belirlemek.
k) Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve
stratejileri belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak müdürlüğün onayına
sunmak.
I) Tıbbi hizmet sunum u kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek,
gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların
planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak müdürlüğe bildirmek.
m) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet
raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak müdürlüğe
aktarılmasını sağlamak.
n) Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma
merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografı, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi
özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş
planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini
sağlamak.
o) Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum
temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.
ö) Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane
enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.
p) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi
etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
r) Görevalanındaki personelin;
ı. Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak.
ll. Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri
almak.
ııı. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini
belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak.
ıv. Planlanması, yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemleri yürütmek.
v. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini ve
verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları yapmak. Bu çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini
başkanlık üzerinden müdürlük vasıtası ile ilgili üniversiteye göndermek.
s) Bakanlığın belirlediği sağlık bilişimi standartlarının uygulanmasını, merkezi bilişim
sistemlerine veri gönderimlerini sağlamak.
t) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.