Hastane Yöneticisi / Başhekim
20 Kasım 2023


Hastane Yöneticisi


WhatsApp Image 2023-06-07 at 15.26.01.jpeg
 Öz geçmiş: 
01.08.1986 Kırklareli ilinde doğmuştur.Lisans öğrenimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.Uzmanlık İhtisasını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında  yapmıştır.

BAŞHEKİM

  Çağdaş KAYNAK
Dr. Öğr. ÜyesiUzmanlık Sonrası İş Deneyimi Ve Eğitim:

Pratisyen Hek. Kırklareli Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimliği 2010-2011
Araş.Gör.Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. 2011-2015

Uzm.Dr. Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 2015-2021
Dr.Öğr.Üyesi Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. 2021- halen
Yayınlar:

1-      A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Vardar E, Vardar SA, Molla T, Kaynak C, & Ersoz E. (2008). Psychological symptoms and sleep quality in young subjects with different circadian preferences. Biological Rhythm Research, 39(6), 493-500.

 A2. Yalta K, Ozkalayci F, Kaynak C, Sivri N, Aktoz M, Gurlertop Y, ... & Ozcelik F. Seasonal variation in hospital admissions and in-hospital mortality among elderly patients with acute myocardial infarction: A single centre retrospective analysis in the European part of Turkey. HealthMED, 423.

 A3. Kaynak C, Geyik B. Relation between Premature Atherosclerosis and Lipoprotein (a) in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. HealthMED, 180.

A4. Kaynak C, Aslan M. A Case of Intraparenchymal Hepatic Hemorrhage Due to Ticagrelor Loading Treatment in an Elderly Patient With Acute Coronary Syndrome. Cureus. 2021 Feb 12;13(2):e13318. doi: 10.7759/cureus.13318. PMID: 33738162; PMCID: PMC7959875.

A5. Kaynak C, Kucukbuzcu S, & Okcesiz I. (2019). A Rare Coronary Anomaly Coincidentally Encountered During Primary Percutaneous Coronary Intervention: A Coronary-Pulmonary Artery Fistula. EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE AND ONCOLOGY

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Vardar E, Vardar SA, Molla T, Kaynak C, Ersoz E (2008).Psychopathologic Features in Morning and Evening Chronotypes. Türk Psikiyatri Dergisi World Psychiatric Association International Congress ‘’Psychiatry : Uniqueness and Unıversality’’ July 12-16 2006 Istanbul,Turkey PP.180 (Poster Presentation)

 B2. Geyik B, Özkalaycı F, Özdemir Ö, Kaynak Ç, Yılmaztepe M, Öztürk S, ... & Aksoy Y. (2013). Association between Development of the Coronary Collateral Arteries and Epicardial Adipose Tissue Thickness. Journal of the American College of Cardiology, 62(18S2), C195- C195.

B3. Geyik B, Kaynak Ç, Özdemir Ö, Yılmaz A, Yılmaztepe M, Taylan G, ... & Sivri N. (2013). Association between Ascending Aorta Dilatation and Serum γ-Glutamyltransferase Levels. Journal of the American College of Cardiology, 62(18S2), C127-C127.

B4. Geyik B, Özyamaç İ, Özdemir Ö, Yılmaztepe M, Kaynak Ç, Öztürk S, ... & Yalta K. (2013). Relationship between Aortic Valve Calcification and the Development of Coronary Collateral in Patients with Coronary Artery Disease. Journal of the American College of Cardiology, 62(18S2), C188-C188. EK-2

B5. Kaynak Ç, Geyik B. Is advanced hepatosteatosis a better predictor than matbolic syndrome in the predicting prematüre atherosclerosis? The Anatolian Journal of Cardiology, Volume 15,Supplement 1 October 2015 31ST TURKISH CARDIOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION (Oral Presentation)

C.
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: 1. KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDA ACİLLER Bölüm Adı: Kardiyak ilaç toksikozları, Kaynak Çağdaş, Yayın Yeri:NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LT D. ŞTİ. , Editör:Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, Doç. Dr. Cem Doğan, Uzm. Dr. Aydın Rodi Tosu , Sayfa sayısı:400 , Basım sayısı:1 ISBN:978-605-335-647-9 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Kaynak Ç. (2020). Management of iatrogenic left main coronary artery dissection in a center without onsite cardiac surgery back up. Journal of Surgery and Medicine, 4(7), 616- 617. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Sivri N, Kaynak Ç, Yalta T,Sayın C, Yalta K, Özpuyan F,Taştekin E,Yetkin E. Cardiovascular Risk Factors in Women with Uterine Leimyomata: Is there a Link With Atherosclerosis? 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,27-30 Ekim 2011 Haliç Kongre Merkezi,İstanbul ,Turk Kard.Dern.Arş 2011, Suppl 1 (S-066) (Sözlü sunum)
Mesleki Derneklerde Üyelik:Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi  
Görevleri :

MADDE 14- (1) Başhekim, kendisine verilen görevin gereği gibi yapılmasından
müdürlüğe karşı sorumludur.
(2) Hasta ve çalışan hakları, güvenliği, memnuniyeti ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik
hizmetlerin geliştirilmesinden ve sağlık tesislerinin yönetiminden sorumludur.
(3) Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Bakanlık, tarafından belirlenen kalite ve hizmet standartlarına uygun olarak, sağlık
hizmetini etkin ve verimli sunmak, bu konuda gerekli çalışmaları yürütmek, standartlara
uygunluğu ölçmek, değerlendirmek ve gerekli eğitimleri planlayarak uygulamak.
b) Mevzuat düzenlemelerini takip ederek uygulamaya koymak, sağlık tesisinde
çalışanlara karşı şiddet konusunda gerekli tedbirleri almak, bu konudaki Bakanlığın beyaz kod
gibi uygulamaların takibini yapmak, gerektiğinde hukuki korunma yollarının kullanılabilmesi
amacıyla tedbirler almak.
c) Tıbbi hizmetlerin sunum u için gerekli olan kaynaklarının zamanında ve ihtiyaçlara
uygun olarak karşılanması amacıyla gerekli tedbirleri almak, ihtiyaç planlamalarını yaparak,
temini için gerekli çalışmaları yürütmek.
ç) Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda performans değerlendirmesini
yaparak, bu değerlendirmeye esas bilgilerin zamanında, eksiksiz ve doğru olarak müdürlüğe
verilmesini sağlamak.
d) Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını sağlamak, yenileme, tamir, bakım ve
kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak, atıl kapasite oluşmasını engellemek.
e) Tıbbi hizmet ve tıbbi cihaz alımları ile ilgili ihtiyaç programlarının sağlık tesisi
düzeyinde tespİt ve planlanmasını yaparak teknik şartnamelerin hazırlanması ve benzeri
işlemler için gerekli süreçleri yürütmek.
f) Ağız ve diş sağlığı tarama hizmetleri, koruyucu hizmetleri ile ilgili olarak diğer sağlık
tesis ve kurumlar ile koordinasyonu kurmak, bu hizmetlerin gelişmesine yönelik faaliyetleri
planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
g) Hazırlanan acil afet planlarının organizasyonunu ve ilgili birimlerle koordinasyonunu
sağlamak.
ğ) Sağlık tesisinde staj yapan öğrencilerin stajlarını yapmaları için gerekli tedbirleri
almak ve uygulamasını takip ederek denetlemek.
h) Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak müdürlüğe sunmak.
ı) Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.
i) Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yaparak
faaliyet raporu düzenlemek.
j) Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve
usullerini belirlemek.
k) Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve
stratejileri belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak müdürlüğün onayına
sunmak.
I) Tıbbi hizmet sunum u kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek,
gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların
planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak müdürlüğe bildirmek.
m) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet
raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak müdürlüğe
aktarılmasını sağlamak.
n) Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma
merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografı, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi
özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş
planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini
sağlamak.
o) Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum
temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.
ö) Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane
enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.
p) Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi
etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
r) Görevalanındaki personelin;
ı. Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak.
ll. Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri
almak.
ııı. Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini
belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak.
ıv. Planlanması, yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemleri yürütmek.
v. Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkinliğini ve
verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaları yapmak. Bu çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini
başkanlık üzerinden müdürlük vasıtası ile ilgili üniversiteye göndermek.
s) Bakanlığın belirlediği sağlık bilişimi standartlarının uygulanmasını, merkezi bilişim
sistemlerine veri gönderimlerini sağlamak.
t) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.