İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
03 Aralık 2019

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

MAHMUT KILIÇ

IMG_1804.JPG
Özgeçmiş: Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesini 2004 yılında bitirdi. Anadolu Üniversitesi laborant ve veteriner sağlık bölümünü 2009 yılında bitirdi. Toros Üniversitesi Sağlık kurumları işletmeciliği dalında yüksek lisansı 2013 yılında bitirdi. 2019 yılında Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü bititdi. 25.10.1993' te Gaziantep' te göreve başladı. 1994 yılında Siirt' e tayin edildi. 2001 yılına kadar Merkez Sağlık ocaklarında ve Sağlık Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yaptı. 2001-2002 yılları arasında Kahramanmaraşa 1 yıllık Aneste kursuna gitti. 2002 yılında Siirt devlet hastanesinde göreve başladı. 2013-2015 yılları arasında Siirt devlet hastanesinde Hastane Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 19.11.2019 tarihinden itibaren aynı hastanede İdari ve Mali İşler Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve dört (4) çocuk babasıdır.    İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Görevleri


MADDE 16- (1) İdari ve mali hizmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, maIl kontrol,
akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin
bütünüdür.
(2) İdari ve mali hizmetler müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve
ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak.
b) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için her türlü malzeme ve cihazların yeterli
miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini
sağlamak.
c) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım
ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile
binaların tadilat, bakım ve onarımıarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve
yapılan çalışmaları denetlemek.
ç) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve
ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin
zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları
yürütmek.
d) Sağlık tesisinde satın alma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
e) Sağlık tesisinin bütçesini hazırlayarak başhekim onayına sunmak. Gelir ve gider
gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır
bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok
kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel
tutulmasını sağlamak.
g) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik
tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve
değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve ) una ilişkin
istatistikı verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için
gerekli tedbirleri almak.
ğ) Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak
şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
h) İdari hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve
ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak.
ı) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve
cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını
ve takibini sağlamak.
i) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli
ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
j) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve
uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
k) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her
türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların
başhekimliğe zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü
yapmak.
I) Görevalanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
m) Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
n) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.