Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
04 Eylül 2018

Hamdiye ŞEN


Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Görevleri :


MADDE 15- (1) Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden
ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve
rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile
memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli, sosyal destek
sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin
bütünüdür.
(2) Sağlık bakım hizmetleri müdürü, başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine
bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak. 
b) Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını
alarak planlamak.
c) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf,
malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak
bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini,
saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
ç) Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve
sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak.
d) Bakanlık politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin
performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak.
e) İlgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi,
geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
f) Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi
ve ziyaretçi uygulamalarını idari ve mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak.
g) Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma
uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.
ğ) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.